O Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum Kształcenia Praktycznego zostało utworzone w dawnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie na podstawie art.4 ust.1, pkt1, art..12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz.1592 – pózn. Zm.), art..58 i art..62 ust.5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. Z1996 roku Nr, poz.329 – póz.zm.) - Akt założycielski CKP z dnia 1 września 2005 roku.

Do podstawowych zadań CKP należy:

  • organizowanie i realizowanie zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych;
  • organizowanie i prowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
  • organizowanie i prowadzenie egzaminów kwalifikacji dla słuchaczy pozaszkolnych form kształcenia;
  • organizowanie i realizacja kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla pracowników i dla bezrobotnych;
  • prowadzenie kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • prowadzenie doradztwa zawodowego i konsultacji konsultacji dotyczących edukacji zawodowej dla wszystkich zainteresowanych;
  • realizowanie innych zadań edukacyjnych związanych z kształceniem i doskonaleniem zawodowym zleconych przez organ prowadzący;